Proverb. Die Übersetzer.


Vertalers.
Techniek.

Passie.
Precisie.

 
Telefoon:

+31(0)10-2867898





Algemene Voorwaarden


Onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle zakelijke transacties met onze klanten. Algemene Voorwaarden van de klant worden hierbij door ons uitdrukkelijk verworpen en buiten toepassing verklaard, tenzij we deze in uitzonderlijke gevallen uitdrukkelijk hebben geaccepteerd. De klant accepteert bij het plaatsen van een opdracht onze Algemene Voorwaarden en erkent dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn gedurende het gehele verloop van de zakelijke relatie, ook in het geval we niet langer bij acceptatie van verdere opdrachten naar deze Voorwaarden verwijzen. Ze gelden derhalve ook voor toekomstige zakelijke transacties. Onder klanten worden zowel natuurlijke- als rechtspersonen verstaan.

 

Algemene Voorwaarden van Proverb Nederland te Rotterdam, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24381212

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Proverb Nederland verstaan: Proverb Nederland, gevestigd Rigapad 2, 3067 RV Rotterdam.

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Proverb Nederland en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Proverb Nederland met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Proverb Nederland zijn vrijblijvend.

2.2   Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Proverb Nederland vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Proverb Nederland of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door Proverb Nederland van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3   Proverb Nederland mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Proverb Nederland heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Proverb Nederland zijn verstrekt.

2.4   Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Proverb Nederland binden Proverb Nederland pas nadat Proverb Nederland deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5   Indien Proverb Nederland er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Proverb Nederland gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

 

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten

3.1   Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Proverb Nederland gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2   Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Proverb Nederland stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3   Indien Proverb Nederland voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Proverb Nederland de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

 

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1   Proverb Nederland is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Proverb Nederland te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2   Proverb Nederland zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Proverb Nederland zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Proverb Nederland is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Proverb Nederland aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3   Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Proverb Nederland het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Proverb Nederland voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Proverb Nederland zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Proverb Nederland is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Proverb Nederland aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4   De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Proverb Nederland te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1   De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Proverb Nederland constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Proverb Nederland gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2   Bij toerekenbare overschrijding door Proverb Nederland van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Proverb Nederland is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3   De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, FTP, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4   In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Proverb Nederland is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Proverb Nederland mogelijk te maken.

5.5   De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Proverb Nederland verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

 

Artikel 6 - Honorarium en betaling

6.1   Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Proverb Nederland geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Proverb Nederland kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie berekend worden.

6.2   De prijs die Proverb Nederland voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3   Proverb Nederland is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Proverb Nederland tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Proverb Nederland bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4   Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

6.5   Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Proverb Nederland schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6   Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,-- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,-- per declaratie.

 

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1   De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Proverb Nederland kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2   Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Proverb Nederland om commentaar vraagt en indien Proverb Nederland vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Proverb Nederland gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3   Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Proverb Nederland zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Proverb Nederland van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Proverb Nederland erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4   Indien de klacht gegrond is, is Proverb Nederland gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Proverb Nederland redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.5   Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1   Proverb Nederland is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Proverb Nederland toerekenbare tekortkoming. Proverb Nederland is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2   De aansprakelijkheid van Proverb Nederland is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Proverb Nederland is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 10.000,-- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8.3   Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Proverb Nederland van iedere aansprakelijkheid.

8.4   De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Proverb Nederland geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5   Proverb Nederland is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Proverb Nederland is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommu­nicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Proverb Nederland geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6   De opdrachtgever vrijwaart Proverb Nederland tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7   De opdrachtgever vrijwaart Proverb Nederland tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms‑, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht

9.1   Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Proverb Nederland, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Proverb Nederland kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

9.2   Indien Proverb Nederland door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Proverb Nederland, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Proverb Nederland geen invloed kan uitoefenen.

9.3   Indien Proverb Nederland ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

 

Artikel 10 - Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Proverb Nederland vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Proverb Nederland met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Proverb Nederland is Nederlands recht van

         toepassing.

11.2  Alle geschillen met betrekking tot de aard, wijze en strekking van de opdracht, alsmede de uit-

         voering daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van

        Proverb Nederland tenzij Proverb Nederland besluit de rechter te alliëren die gelet op de woonplaats

        van de opdrachtgever bevoegd is.

 

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.

 

 



Stuur ons een bericht:

Proverb is uw…
...betrouwbare partner als het om taal gaat. Wij hebben ons gespecialiseerd op vaktechnische vertalingen op het gebied van techniek, marketing, recht en farmacie. Daarnaast bieden we onze klanten DTP, websitelokalisering en terminologiemanagement.

In combinatie met ons zorgvuldige en professionele projectmanagement zijn uw projecten vanaf de eerste aanvraag bij ons in goede handen.

Wij rekenen talloze grote en middelgrote bedrijven tot onze klantenkring, waarmee we een langdurige en blijvende samenwerking nastreven.

Neem contact met ons op. We verheugen ons nu al op uw aanvragen!

Contact

Proverb Nederland
Rigapad 2
3067 RV Rotterdam

Telefoon: +31(0)10-2867898
E-mail: Cnhlfn5veG5rZ0p6eGV8b3hoJGRm@nospam

De Proverbgroep heeft ook kantoren in:

Stuttgart

Hamburg

Wien


© 2024 Proverb Nederland | Juridisch | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden

empty