Proverb. Die √úbersetzer.


Vertalers.
Techniek.

Passie.
Precisie.

 
Telefoon:

+31(0)10-2867898

Gebruiksvoorwaarden


 

De volgende voorwaarden vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd. Door het gebruik van deze website bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en er mee akkoord gaat. De hiervoor in Nederland geldende wetten en voorschriften zijn van toepassing. Wanneer u het met deze voorwaarden niet eens bent, mag u deze website niet gebruiken.

 

Deze website kan verwijzingen naar andere auteursrechten bevatten, die in aanmerking genomen dienen te worden. We wijzen erop, dat de informatie op deze website technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten.

 

We behouden ons het recht voor, de informatie op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te verwijderen of te actualiseren.


Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd zijn niet aansprakelijk voor, noch garanderen de juistheid van de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld. De gebruiker van de website draagt het risico voor het gebruik van deze informatie. Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd garanderen niet dat met de geleverde informatie welk probleem dan ook kan worden opgelost. Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd verlenen met de terbeschikkingstelling van de informatie geen enkel gebruiksrecht op auteursrechten, patenten of andere intellectuele eigendommen.


Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd verzoeken u, geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie via deze website aan Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd te versturen. Alle informatie of ieder materiaal dat ons via deze weg bereikt, zal als NIET vertrouwelijk worden beschouwd.

De verplichtingen van Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd met betrekking tot haar producten en/of diensten zijn uitsluitend beperkt tot de contractueel overeengekomen omvang.

Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd doen geen enkele toezegging, noch geven ze enige vrijwaring of garanties met betrekking tot andere websites waarop u via de website van Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd zou kunnen geraken. Wanneer u terechtkomt op een website die geen onderdeel uitmaakt van de internetpresentatie van Proverb, is dat een onafhankelijke website over de inhoud waarvan Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd geen controle hebben.
Bovendien betekent een link naar een andere website vanuit onze website niet dat Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd zich met de inhoud daarvan identificeren of achter het gebruik daarvan staan.

IN GEEN GEVAL DRAGEN PROVERB NEDERLAND EN ALLE OVERIGE PROVERBVESTIGINGEN WERELDWIJD ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U OF VAN DERDEN VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF ANDERE GEVOLGSCHADE DAN OOK, DIE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE OF ENIGE HIERMEE GELINKTE WEBSITE ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN. OOK IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS UITGESLOTEN VOOR GEDERFDE WINST, VOOR BEDRIJFSSTORINGEN OF GEGEVENSVERLIES IN UW INFORMATIESYSTEMEN. DIT IS EVENEENS VAN TOEPASSING INDIEN PROVERB NEDERLAND EN ALLE OVERIGE PROVERBVESTIGINGEN WERELDWIJD UITDRUKKELIJK OP DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN ZULKE SCHADES IS GEWEZEN.

PROVERB NEDERLAND EN ALLE OVERIGE PROVERBVESTIGINGEN WERELDWIJD ACCEPTEREN NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND ENIGE GARANTIE OF VRIJWARING VOOR HET DOELMATIGE GEBRUIK VAN DE OP DEZE WEBSITE TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE.

Proverb Nederland en alle overige Proverbvestigingen wereldwijd kunnen deze voorwaarden door het actualiseren van de gebruikte tekst te allen tijde wijzigen. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met eventuele wijzigingen. In verband hiermee is het raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de op enig moment geldende voorwaarden.Stuur ons een bericht:

Proverb is uw…
...betrouwbare partner als het om taal gaat. Wij hebben ons gespecialiseerd op vaktechnische vertalingen op het gebied van techniek, marketing, recht en farmacie. Daarnaast bieden we onze klanten DTP, websitelokalisering en terminologiemanagement.

In combinatie met ons zorgvuldige en professionele projectmanagement zijn uw projecten vanaf de eerste aanvraag bij ons in goede handen.

Wij rekenen talloze grote en middelgrote bedrijven tot onze klantenkring, waarmee we een langdurige en blijvende samenwerking nastreven.

Neem contact met ons op. We verheugen ons nu al op uw aanvragen!

Contact

Proverb Nederland
Rigapad 2
3067 RV Rotterdam

Telefoon: +31(0)10-2867898
E-mail: CXtmfX1se21oZEl5e2Z-bHtrJ2dl@nospam

De Proverbgroep heeft ook kantoren in:

Stuttgart

Hamburg

Wien


© 2024 Proverb Nederland | Juridisch | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden

empty